Kryptowaluty w Hiszpanii - przepisy

Kryptowaluty w Hiszpanii – przepisy [2019]

Kryptowaluty w Hiszpanii – przepisy [2019]

W dzisiejszym artykule omówię wszystkie kwestie związane z obrotem i posiadaniem kryptowaluty w Hiszpanii. Dowiesz się dlaczego należy zapłacić od nich podatek oraz jak wygląda uwarunkowanie prawne.

Postawa i definicja rządu

Hiszpański rząd jest bardzo ostrożny i konserwatywny w odniesieniu do kryptowaluty w Hiszpanii. Hiszpańskie prawo w bardzo dużym  stopniu chroni prawa inwestorów i konsumentów, a to dlatego że w czasie recesji miało miejsce wiele przypadków oszustw finansowych.

Kryptowaluty nie można prawnie traktować jako pieniędzy na legalny środek płatniczy. Ustawa 46/1998 z dnia 17 grudnia o wprowadzeniu euro jako waluty krajowej stanowi, że od 1 stycznia 1999 r. Walutą krajową Hiszpanii będzie euro. Prawo to odnosi się do rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. Zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia tylko banknoty i monety wybijane w euro i ważne w innych krajach strefy euro mają status prawnego środka płatniczego w Hiszpanii i bardziej ogólnie, euro jest jedyną jednostką rozliczeniową w instrumentach prawnych, zarówno na mocy prawa prywatnego, jak i publicznego.

8 lutego 2018 r.Bank Hiszpanii i hiszpański regulator rynku papierów wartościowych (CNMV) wydali wspólny komunikat na temat zagrożeń związanych z inwestowaniem i transakcjami w kryptowaluty w Hiszpanii i podkreślają, że drobni inwestorzy powinni unikać tych inwestycji. Komunikat nie zawiera normatywnej definicji kryptowalut, chociaż dokładnie opisuje pojęcia takie jak „początkowa oferta monet” (ICO). Komunikat nie jest wygłoszonym stanem prawnym ale można je uznać za sygnał postawy hiszpańskiego rządu w sprawie kryptowaluty w Hiszpanii.

Jeśli chodzi o technologię blockchain, można śmiało powiedzieć, że technologia, która umożliwia rozpowszechnianie informacji cyfrowych, ale nie kopiowanie, będzie miała wiele zastosowań w hiszpańskim środowisku prawnym. W Hiszpanii notariusze mają monopol na poświadczanie autentyczności dokumentów prawnych, dzięki czemu platformy blockchain mogą być alternatywą dla notariuszy w zakresie dokumentacji niektórych dokumentów prawnych. Niedawnym przykładem jest finansowanie konsorcjalne prowadzone przez duży bank (BBVA) w oparciu o platformę blockchain [link][po hiszpańsku].

Regulacja kryptowaluty

W Hiszpanii nie ma szczegółowych przepisów dotyczących kryptowalut, z wyjątkiem tego, że nie można ich traktować jako legalnego środka płatniczego, który jest zarezerwowany wyłącznie dla euro jako waluty krajowej. Wspomniany wspólny komunikat wskazuje również, że nie ma żadnych kwestii aby kryptowaluty czy ICO mogłyby zostać zatwierdzone lub zweryfikowane przez jakikolwiek organ regulacyjny, taki jak Bank Hiszpanii lub CNMV. W prawie hiszpańskim kryptowaluty nie można uważać za instrument finansowy (weksel własny, instrument pochodny itp.) Ani walutę (krajową lub zagraniczną), ale uważam, że można je przyrównać do papierów wartościowych w przypadku ofert publicznych lub do towarów, gdy są przedmiotem obrotu indywidualnego.

W zakresie, w jakim można je uznać za papiery wartościowe, ICO mogą podlegać wymogom dotyczącym sporządzania prospektu w hiszpańskim prawie giełdowym (LMV), ponieważ definicja instrumentów finansowych i zbywalnych papierów wartościowych jest bardzo szeroka (art. 2 LMV), a Rząd hiszpański może dodawać nowe rodzaje papierów wartościowych FIAT bez konieczności zmiany prawa, pod warunkiem że zostało to uzgodnione na mocy przepisów UE. Komunikat CNMV z dnia 8 lutego 2018 r. Również potwierdził ten pogląd i dlatego został ratyfikowany w zawiadomieniu z dnia 6 lipca 2018 r. Zgodnie z art. 38 dekretu królewskiego 1310/2005, z późniejszymi zmianami, oferty skierowane wyłącznie do profesjonalnych inwestorów lub dla mniej niż 150 osób lub przy minimalnej inwestycji wynoszącej co najmniej 100 000 EUR na inwestora, lub w przypadku papierów wartościowych o wartości nominalnej co najmniej 100 000 EUR, nie podlegałyby wymogom dotyczącym składania prospektów emisyjnych (CNMV).

Jak wspomniano, hiszpański organ nadzoru (CNMV) bardzo chroni prawa małych inwestorów. Mogło to mieć jak dotąd wpływ na brak reklam ICO na rynku hiszpańskim. Z drugiej strony CNMV jest również otwarty na korzyści ICO, o ile wprowadzają one innowacje technologiczne i mogą promować zdrową przedsiębiorczość.

Obecna pozycja CNMV i Banku Hiszpanii jest taka, że ​​konieczna jest szczegółowa regulacja kryptowaluty i ICO, ale taka regulacja może być dokonana tylko na poziomie Unii Europejskiej i po konsultacji z niektórymi krajami trzecimi, takimi jak USA, które odgrywają znaczącą rolę na świecie rynki finansowe.

Regulacja sprzedaży

W zakresie, w jakim kryptowaluty są uważane za towary, będą przedmiotem handlu zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu handlowego, w szczególności tymi, które mają zastosowanie do umowy barterowej (permute). Oprócz hiszpańskiego prawa, które zapewni stronom swobodę wyboru prawa właściwego dla transakcji (art. 3 rozporządzenia (WE) 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla umowy), drobni inwestorzy kwalifikują się do traktowania ich jako konsumentów, a zatem nawet jeśli wybrano wykładnię prawną inne niż w Hiszpanii to obowiązujące prawo hiszpańskie dotyczące ochrony konsumentów lub inwestycji będzie miało zastosowanie do handlu w celu zapewnienia korzyści po stronie hiszpańskiej, który wyraźnie odnosi się do „ochrony zapewnianej przez przepisy prawne, których nie można odstąpić w drodze umowy ”(…).

W zależności od rodzaju tokenów hiszpańskie zasady dotyczące przenoszenia tytułu mogą być łatwiejsze lub trudniejsze do zastosowania. Mówiąc ogólnie, prawo hiszpańskie wymaga umowy i dostawy przedmiotu, aby prawo własności przechodziło od sprzedawcy na nabywcę. W przypadku kryptowaluty jest to trochę bardziej skomplikowane i główną przyczyną tego jest podejście w przypadku roszczeń dotyczących produktów nie materialnych oraz jak te roszczenia rozwiązać w przypadku np. płatności przez Internet.

Tak więc wiele zależy od tego, jak hiszpańskie prawo scharakteryzuje kryptowaluty. Bank Hiszpanii i CNMV wydają się uważać je za „papiery wartościowe” w oparciu o stanowisko przyjęte przez SEC. Pogląd ten opiera się na fakcie zakupu instrumentu finansowego, oczekiwaniu na zysk. Jednak w prawie hiszpańskim w niektórych przypadkach kryptowaluta została po prostu sklasyfikowana jako produkt elektroniczny, który jest niematerialny i który z pewnością jest podobny do informacji przechowywanych w sprzęcie komputerowym. Hiszpański Rejestr Handlowy zastosował już to podejście pod koniec 2017 r., Kiedy zaakceptował, że kapitał korporacyjny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wniesiony w bitcoinach (chociaż kapitał ten jest denominowany do jego wartości w euro).

Oprócz powyższego wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 22 października 2015 r., Który traktował bitcoiny jako walutę obcą, może mieć również wpływ na przyszłość w Hiszpanii.

Oprócz powyższego sprzedaż tokenów bitcoinów może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego w takim zakresie, w jakim sprzedawca bitcoinów sprzedaje lub wymienia „pieniądze”, ukrywając dochody. Prawo hiszpańskie mówi również iż spłata długów musi być dokonana w uzgodnionej walucie lub w euro jako walucie prawnego środka płatniczego w Hiszpanii (art. 248 CP w związku z sekcją 1170 kc).

Opodatkowanie

Zyski kapitałowe ze sprzedaży kryptowalut przez osobę zamieszkałą w Hiszpanii będą opodatkowane według stawki 23%. Jeśli zostały nabyte i sprzedane w ciągu 12 miesięcy, stawka podatku może wynosić od 24,75% do 52%. Jeżeli firma uzyskała zyski kapitałowe, stosuje się zryczałtowaną stawkę podatku w wysokości 25%.

IVA/VAT

Wymiana kryptowalut na euro i odwrotnie jest zwolniona z podatku VAT (ETS, 22 października 2015 r., C-264/14). Wyrok ten stanowi, że taka wymiana stanowi świadczenie usługi, a nie dostawę towaru, oraz że bitcoiny można porównać do rodzaju wymiany walutowej, która została dobrowolnie zaakceptowana przez strony danej transakcji i dlatego są zwolnienie z podatku VAT przewidzianego w art. 135 ust. 1 litera e) dyrektywy 2006/112 / WE w sprawie VAT.

Przepisy dotyczące przekazywania pieniędzy i wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Ustawa 10/2010 z 28 kwietnia o zapobieganiu praniu pieniędzy. Artykuł 2 wyraźnie wymienia podmioty pieniądza elektronicznego, firmy wymiany walut lub firmy przekazujące pieniądze, deponentów lub powierników, fundusze lub środki płatnicze, z których wszystkie mogą handlować w ten czy inny sposób w kryptowalutach, a zatem podlegają nadzorowi prania pieniędzy. Ponadto nowa dyrektywa UE (2015/849 / UE) rozszerzy również wymogi na podmioty świadczące usługi ochrony prywatnych kluczy kryptograficznych do przechowywania lubtransferu walut wirtualnych. Ponadto oczywiste jest, że zakup, konwersja lub transferu kryptowalut, które powstały w wyniku przestępstwa i będą podlegać hiszpańskiemu kodeksowi karnemu (art. 301), który nakłada na tę działalność bardzo poważne kary.

Co niesie przyszłość?

Obecnie przed Parlamentem pojawiają się nowe projekty aktów prawnych, które umożliwią wprowadzenie nowych technologii na rynek hiszpański poprzez „kontrolowane środowisko testowe”. Wydaje się, że hiszpańskie prawo czerpie inspirację z brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FA), który udziela licencji na środowiska testowe – sandbox, ale wciąż znajdują się w bardzo początkowej fazie, a Ministerstwo Gospodarki opracowało wstępne przepisy, które będą poddane pod otwarte konsultacje .

Wymagania dotyczące własności i licencje

W zakresie, w jakim kryptowaluty są uważane za produkty technologiczne, nie ma wymagań licencyjnych. Jeśli zostaną wykorzystane jako instrumenty finansowe, będą podlegać regulacji rynku giełdowego w odniesieniu do emisji ICO. Nie ma opublikowanych wytycznych dotyczących inwestowania w kryptowaluty przez fundusze, z wyjątkiem tego, że alternatywne fundusze inwestycyjne mogą inwestować w kryptowaluty w przypadku pieniędzy inwestorów kwalifikowanych.

Wydobywanie kryptowaluty

Jako że kryptowaluty nie są jeszcze uregulowane, tak więc wydobycie ich jest całkowicie dozwolone.

Cło

Nie ma żadnych obowiązków zgłaszania posiadania kryptowalut na granicy. Mają one zastosowanie wyłącznie do „gotówki” zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia (UE) 1889/2005, która nie obejmuje elektronicznych środków płatniczych.

Wymagania dotyczące raportowania przekazywania pieniędzy

Zgodnie z art. 34.2 ustawy 34.2 ustawy 10/2010 z dnia 28 kwietnia w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy płatności elektroniczne, które można wykorzystać do dokonania płatności na rzecz niezidentyfikowanego beneficjenta (płatności na okaziciela) są traktowane jak pieniądze fizyczne (banknoty, czeki, itp.), a zatem podlega ograniczeniu w wysokości do 2 500 EUR na płatność lub do 15 000 EUR na płatność, jeśli strona dokonująca płatności nie jest rezydentem w Hiszpanii. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli płatność jest dokonywana za pośrednictwem banków.

Dziedziczenie

Kryptowaluta do celów dziedziczenia testamentu będzie traktowana jak każdy inny zwykły majątek osoby zmarłej.

Podsumowanie

Tak jak mogłeś dowiedzieć się z artykułu samo posiadanie kryptowaluty nie jest niczym złym, jak również jej obrót o ile dwie strony się na nią zgadzają. Jednak należy pamiętać o tym iż kryptowaluta pomimo braku regulacji jest opodatkowana i to należy uwzględnić w przyszłych operacjach na kryptowalutach w Hiszpanii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *